Op de kaart van Rotterdam van 1839 zijn 168 nummers aangegeven die verwijzen naar gebouwen, straten, stegen en gangen waarvan de naam niet op de kaart is opgenomen. Onderstaande tabel geeft het overzicht van deze gebouw-, straat-, steeg- en gangnamen. De schrijfwijze is letterlijk overgenomen uit de originele tekst.

NummerNaam
1Groote of Sint Laurens Kerk
2Prinsen Kerk
3Zuider Kerk
4Nieuwe of Ooster Kerk
5Waalsche Kerk
6Presbyteriaansche Kerk
7Groote Schotsche Kerk
8Kleine Schotsche Kerk
9Episcopaalsche Kerk
10Lutersche Kerk
11Doopsgezinde Kerk
12Remonstrantsche Kerk
13Rooms Catholijke Kerk / Gemeente van den Oppert
14Rooms Catholijke Kerk / Gemeente van de Slijkvaart
15Rooms Catholijke Kerk / Gemeente van den Leeuwenstraat
16Rooms Catholijke Kerk / Gemeente van den Steiger
17Rooms Catholijke Kerk / Gemeente van den Houttuin
18Israelitische Hoofdsynagoge
19Gasthuis
20Israelitisch Gasthuis
21Proveniers en Leprooshuis
22Dolhuis
23Oude Mannenhuis / Bureau van het Stadsarmbestuur
24Oude Vrouwenhuis
25M.C. van Doorens Vrouwen Gesticht van Weldadigheid
26Stads Armhuis
27Gereformeerde Ledematenhuis
28Gereformeerde Burgerweeshuis
29Lutersch Weeshuis
30Rooms Catholijk Weeshuis / Gemeente van de Slijkvaart
31Rooms Catholijk Weeshuis / Gemeente van den Steiger
32Rooms Catholijk Weeshuis / Gemeente van den Houttuin
33Rooms Catholijke Brei en Naaischool
34Bank van Leening
35Huis van Arrest voor jeugdige veroordeelden
36Stadhuis
37Gemeenelandshuis van Schieland
38Paleis van Justitie
39Zakkendragershuis
40Kazerne der Mariniers en Lands Magazijn
41Kazerne der Mobiele Schutterij
42Voormalig Oost Indische Compagniehuis nu Entrepot
43Pakhuizen der voormalige West Indische Compagnie
44Zeekantoor
45Vleeschhal
46Kleinere Vleeschhallen
47Kleinere Vleeschhallen
48Stadswaag
49Notarishuis / Lokaal der publieke verkoopingen
50Postkantoor
51Commissariaat der Delfsche Veren
52Nederlandsche Stoombootmaatschappij
53Maatschappij tot nu van 't algemeen
54Verscheidenheid van overeenstemming
55Schilderkundig Genootschap
56Concertzaal
57Schouwburg
58Stads Rijschool
59Erasmiaansche School
60Stads School
61Stads School
62Stads School
63Stads School
64Gereformeerde Diaconie School
65Gereformeerde Diaconie School
66Gereformeerde Diaconie School
67Bewaarschool voor kinderen
68Waalsche Diaconie School
69Rooms Catholijke Diaconie School
70Israëlitische School
71Loges Fredrik Royal en den Eendragt
72Loge de Drie Kolommen
73Societeit het Lees Museum
74Societeit Amicitia
75Societeit Concordia Felix
76Societeit de Eensgezindheid
77Het Fransche Koffijhuis en Societeit Vrede best
78Het Londonsch Koffijhuis
79Koffijhuis Neerlands Wapen
80Het Rotterdamsche Koffijhuis
81Het Zeeuwsche Koffijhuis
82Koffijhuis Gezelligheid
83Koffijhuis de Stad Parijs
84Groot Hotel de Pays Bas
85Groot Bath Hotel
86Hotel de L'Europe
87Heeren Logement / van ouds Klein Schippershuis
88Groot Hotel van Engeland / van ouds het Zwijnshoofd
89Hotel St. Lucas
90Het Hof van Berlijn
91Het Middelburgs en Vlissings Veerhuis
92Het Curacouwsche Jagt
93Logement de Zon
94Logement de Hertog van Wellington
95Logement de Star
96Stads herberg de Romein (Paardenposterij)
97De Stads Herberg
98Stads Herberg de Papegaay
99Mol Steeg
100Kwaker Steeg (Jaap)
101Kaptein Niemandsverdriet Steeg
102Zevenhuis Steeg
103Kromme Elleboogsgang
104Dolhuisgang
105Vrouwenhuisgang
106Knollemans Steeg
107Brandewijn Steeg
108Baan Steeg
109Vijver Steeg
110Gieter Steeg
111Walen Steeg
112Karnemelksgang
113Korte Lijn Straat
114Sint Joris Krieken Steeg
115Sint Jacob Gersten Steeg
116Kroesen Steeg
117Spaander Steeg
118Zalm Steeg
119Halvemaan Steeg
120Boot Steeg
121Water Steeg
122Doodkisten Steeg
123Schoutten Steeg
124Hal Steeg
125Boter Steeg
126Klaver Steeg
127Wildezee Steeg
128Snippenvlug Steeg
129Zonneblom Steeg
130Stokvischwatertje of Verlaat
131Vleeschhoudersgang
132Schoorsteenvegersgang
133Makkelijn Steeg
134Breedeplaats (Agter)
135Tempelaarsgang
136Hoedenmakersgang of Lodewijk Takkensteegje
137Kalkgang
138Porssersgang
139Hartmansgang
140Broeder Steeg
141Kokker Steeg
142Kerkwater
143Padden Steeg
144Bierdragersgang
145Breedeplaats
146Kleine Leeuwenlaan
147Mosterd Steeg
148Jan Arendsgang (Aersens)
149Zwarte Leeuwengang
150Romeinschegang
151Kuipersgang
152Plaats van Van Es
153Bogertgang
154Hoornbrekersgang
155Ketelaarsgang
156Visschersgang
157Koningshoofd
158Lammetjesgang
159Oost Indische plaats
160Leerengang
161Vossegang
162Bellegang
163Doode Steeg
164Water Steeg
165Water Steeg
166Water Steeg
167Water Steeg
168Water Steeg